Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Keyboardcentrum, Heezerweg 93, 5614 HB, Eindhoven, e-mail: [email protected], telefoon: 0402112177 over het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website ( keyboardcentrum.nl ). (de "dienst").
Ingangsdatum versie 1.0 21 Juni 2021

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene privacybeleid op de service plaatsen. Het herziene Beleid zal van kracht zijn 180 dagen vanaf het moment waarop het herziene Beleid in de Service is geplaatst en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Service na die tijd zal uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid betekenen. We raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

Informatie die we verzamelen

We zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoon
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats

Hoe wij die informatie gebruiken

We zullen de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Gebruikersaccount aanmaken
 • Ondersteuning
 • Administratieve informatie
 • Klantorder beheren
 • Gebruikersaccount beheren

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doeleinden waarvoor toestemming wordt verleend, tenzij we anders verplicht zijn door wet.

Hoe we je informatie delen

We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 • Het marketingbureau waar we mee merken
 • Het accountancy kantoor dat onze boekhouding verzorgd
 • Analytische en advertentie tools waar het marketingbureau mee werkt

We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen en niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven voor het volgende:

 1. Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures.
 2. Om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit privacybeleid.
 3. Om te reageren op beweringen dat uw gebruik van de Service de rechten van derden schendt. Als de Service of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen met een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaring van uw gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons zolang als de Nederlandse belastingwetgeving vereist. of zolang we het nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor het is verzameld, zoals beschreven in dit privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie voor langere perioden moeten bewaren, zoals archivering/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz.

Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u geen van beide identificeert (direct of indirect), kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Je rechten

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, hebt u mogelijk recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of het ontvangen van een kopie van uw persoonlijke gegevens, het beperken van of bezwaar maken tegen de actieve verwerking van uw gegevens, ons vragen om uw persoonlijke gegevens te delen (overdragen) informatie aan een andere entiteit, alle toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, intrekken, een recht om een klacht in te dienen bij de wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven via [email protected] We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U kunt zich afmelden voor direct-marketingcommunicatie of de profilering die we uitvoeren voor marketingdoeleinden door onderaan de e-mails uzelf uit te schrijven of een e-mail te sturen naar [email protected]

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of de toestemming intrekt om deze te verwerken voor de vereiste doeleinden, u mogelijk geen toegang krijgt tot of geen gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie is gevraagd.

Cookies

Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën.

Beveiliging

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico's kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen of garanderen en u doet dit op eigen risico.

Klachten-/gegevensbeschermingsfunctionaris

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar [email protected] t.a.v. John Hanraths die fungeert als klachtenfunctionaris van Keyboardcentrum, Heezerweg 93 te Eindhoven. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

cross